Kancelárske a školské potreby

Ochrana osobných údajov

Kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto udeľujem distribútorovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, a to najmenej v nasl. rozsahu: - titul, meno priezvisko - adresa vrátane elektronických kontaktov - audio kontakty, t.j. tel. mobil, skype a pod. na účely spracúvania osobných údajov v informačnom systéme distribútora na dobu trvania obchodného vzťahu. Rovnako tak Kupujúci vyjadruje súhlas, aby s jeho osobnými údajmi rovnakým spôsobom nakladali aj osoby ktoré spracúvajú účtovníctvo, alebo vykonávajú obdobnú činnosť pre Distribútora. Tento súhlas je možno kedykoľvek písomne odvolať. V prípade, že kupujúci požaduje zaslanie tovaru priamo zákazníkovi a to fyzickej osobe, tak v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len GDPR) udeľuje prevádzkovateľovi (OPTIMAL ŽILINA,s.r.o.Tajovského 8525/27A, 010 01 Žilina,IČO: 36398519) súhlas so spracovaním osobných údajov príjemcu zásielky v rozsahu: - titul, meno priezvisko - adresa vrátane elektronických kontaktov - audio kontakty, t.j. tel. mobil, skype a pod. na účely spracúvania osobných údajov v informačnom systéme distribútora na dobu trvania obchodného vzťahu. Rovnako tak Kupujúci vyjadruje súhlas, aby s týmito údajmi rovnakým spôsobom nakladali aj osoby ktoré spracúvajú účtovníctvo, vykonávajú prepravu zásielok alebo vykonávajú obdobnú činnosť pre Distribútora. Kupujúci udeľuje súhlas na spracúvanie osobných údajov na dobu, počas ktorej je registrovaný u prevádzkovateľa a berie na vedomie, že súhlas poskytuje dobrovoľne a môže ho kedykoľvek odvolať.